Freelancelot
training: zelfinzicht en groei
Curriculum Vitae
Overzicht opdrachtgevers en trajecten
Freelancelot Hoofdpagina
Over Freelancelot
Over drs. Hans Timmermans
Programma's
Links / Partners
Contact opnemen
Curriculum Vitae

 

Curriculum Vitae                                                           oktober 2017
 
 
 
Naam                             Hans Timmermans                     Johannes Maria
Geboortedatum          11 februari 1957                           te Gilze en Rij­en
Privé adres                 Carmelitessenstraat 30
                                     6041 CA  Roermond
                                     06 41645296
                                     infofreelancelot@ziggo.nl
                                   www.freelancelot.info
 
 
Diploma's                   Atheneum  A
                                    St.-Pauluslyceum Tilburg
                                    17 juni 1976
 
                                    Doctoraal Nederlandse Taal- en Letterkunde
                                    Kath. Universiteit Nijmegen                   
                                    19 novem­ber 1981
 
                                    Kandidaats Sociologie
                                    Kath. Universiteit Nijmegen
                                    20 december 1982
 
 
Accreditaties               Myers Briggs Type Indicator
                                    Management Team Role indicator en
                                    Ideal Team Performance Questionnaire 
                                    TKM Team Konfrontatie Methode 
 
 
Beroepsprofiel          Drs. Hans Timmermans biedt zich als zelfstandig freelance ondernemer aan.
                                    De werkzaamheden betreffen
                                    -          verzorgen van cursussen en trainingen in communicatie, persoonlijke effectiviteit , leidinggeven, bedrijfs-  en 
                                     organisatiekunde, samenwerken, teambuilding, leren te leren en intervisie

                                    -          ontwikkelen van leertrajecten voor individu, team en organisatie in samenwerking met bedrijf of organisatie 
                                    -          helpen bij verbetering van bedrijfs- of organisatieresultaat door cursussen voor medewerkers,                                                               ondernemingsraad, 
                             -       resultaatgericht ondernemen
                                    -          Outdoor leren met teams en doelstellingen, met metaforen en verbeelding, met plezier en ontspanning
                                    -           tekstverzorging: tekstredactie en tekstschrijven
 
 
 Werk

Vanaf december 2010          Patron van B&B Chambres et table d'hôtes Le Chevalier des Vosges  in Frankrijk, Vogezen, Bussang
 
Vanaf maart  2008        Zelfstandig ondernemer als freelance trainer/coach 
                                             Freelancelot is een éénmansbedrijf (ZZP) van Hans Timmermans, trainer/consultant voor bedrijven en                                                  organisaties, voor management, medewerkers en teams.
                                             Freelancelot is trainer voor cursussen op de gebieden leidinggeven, samenwerken, teambuilding,                                                          communicatie, persoonlijke effectiviteit, leren te leren en intervisie. 
                                             Ook biedt Freelancelot ondersteuning bij implemantatie van strategie en missie, bij communicatievragen en 
                                     organisatieverandering.
 
Opdrachten/opdrachtgevers :        
                                     -  Coaching hoofdprocesoperators Lyondellbasell, Zevenbergen, Moerdijk
                                     -  Intervisiebegeleiding hoofdprocesoperators Lyondellbasell, Moerdijk
                                    -   Leidinggeven voor hoofdprocesoperators Lyondellbasell, Moerdijk
                                    -  Training Human Dynamics voor greenbelts van Philips Lighting, Roosendaal
                                    -  Training Individueel Instrueren voor senior operators Panalytical, Acht
                                    -  Cursus Sociale Vaardigheden medewerkers Westrom, Roermond
                                    -  Cursus Coachend Leidinggeven middenkader Westrom, Roermond
                                    -  Begeleiding Ondernemersgame Dobbelstenen, TNO, Eindhoven
                                    -  Cursus Zakelijke Brieven Schrijven, NCOI, Eindhoven
                                    -  Cursus Zakelijke Correspondentie, NCOI, Eindhoven
                                    -  TU Eindhoven cursussen en training voor alle faculteiten
                                    -  Teambuilding bij 
Exner Druten
                                    -  Klantgerichte Gespekstechnieken Fontys Tilburg
                                             -  Essilor  Zevenaar Op weg naar Mini Companies
                                             -  Mars Communicatie en Samenwerking
 
2000 – 2008                  Trainer / consultant / coach bij Company Coaching  te Eindhoven 
                                            Binnen het managementtrainingbureau Company Coaching verantwoordelijk voor het verwerven,
                                     ontwerpen en uitvoeren van maatwerktrajecten en open trainingen op de gebieden Persoonlijke Effectiviteit,                                                    Communicatieve Vaardigheden, Leidinggeven, Onderhandelen, Teambuilding, Organisatieverandering,                                                          Samenwerken en Bedrijfs- en Loopbaanoriëntatie. 
                                     

                                           Opdrachtgevers komen uit het (hoogwaardig technologische) bedrijfsleven, uit productiebedrijven, uit sociale                                                   werkvoorzienig, gemeenten, zorginstellingen en dienstverlening (banken, maar ook onderwijs).
                                     Trainingen voor Nederlandse en voor internationale groepen. Niveaus van MBO
                                     tot Academisch WO.
 
1998 – 2000                 Begeleider en docent bij Schoevers Hogeschool en Schoevers College.
                                     Docent in dagopleiding en avondopleiding, afdelingen HBO en MBO voor de  vakgebie­den Sociologie en Psychologie, c.q. organisatie- gedragswe­tenschappen, Communicatieve Vaardigheden,    Bedrijfscommunicatie, Bedrijfscorres­pondentie, Nederlandse taal, vergadertechnieken en notuleren.
 
1988 – 1998                  Stafmedewerker/opleider Poli­tie-oplei­dings­cen­trum Zuid-Ne­derland te Heer­len
                                         Taken: docent Communicatieve Vaardigheden, Sociale Vaardigheden, Nederlandse taal, beroepsgericht schrij­ven en 
                                      ad­mi­ni­stratie­ve vaardig­he­den voor sur­veillanten van politie en agenten in oplei­ding; 
                                      lid ontwikkelgroep onderwijsmateriaal admini­stratie­ve vaardig­heden en lid werkgroep Taal Landelijk Se­lectie- en 
                                      Opleidings­centrum Poli­tie.
 
1987 – 1991                  Docent communicatieleer en jeugdlitera­tuur Rijksho­ge­school Maastri­cht.
                                  
1986 – 1989                 Docent Nederlandse taal.
                                          Gro­tius­colle­ge Heerlen, R.K. Scho­len­ge­meen­schap Stella Maris Meers­sen, Rijks­­scho­len­ge­meenschap Roermond. 
 
1985 – 1986                 Coördinator Culturele Min­der­he­den, docent com­muni­ca­tie­leer en jeugdlite­ratuur HBO-jeugdwel­zijnswerk Maastricht.
 
1984 – 1985                 Aspirant-onderzoeker aan de Rijks­uni­ver­si­teit Utrecht facul­teit On­derwijs­kunde.
                                     Opdracht: binnen de pedago­gisch gerichte onderzoeksgroep onderzoek verrichten naar taalkundige implicaties van 
                                     school­po­pula­ties. Wat betekent het
voor de leerkracht wanneer de groep leerlingen meer of minder divers is
                                     samengesteld wat betreft etni­citeit (alloch­toon-autochtoon).
 
1983 – 1984                  Docent Nederlandse taal 
                                           St.-Pau­lusly­ceum Til­burg, Rij­ks­scho­lenge­meen­schap Roer­mond. Met name bovenbouw HAVO en VWO.
 
1979 – 1980                 Wetenschappelijk student-assistent Socio­linguï­stiek.
                                     Katholie­ke Universiteit Nij­me­gen, faculteit Ne­derlandse Taal- en Letterkun­de.
 
Bijzondere opdrachten
 
1986 – 1987                Lid werkgroep en medeauteur gedenkboek met essays en capita selecta bij de
                                    100-jarige sterfdag van Multatuli (E.D. Dekker) te Heerlen.
1981 – 1984                Redactie Wijkblad Willemskwartier Nijmegen.
1981 – 1985                Begeleider alfabetiseringsprojecten allochtonen en autochtonen Wil­lemskwartier Nijme­gen.
 
Bestuurlijke ervaring
 
2007 – heden              Bestuurslid  Stichting Bevrijdingsfestival  05 mei  Roermond
                                    Aandachtspunten communicatie, publiciteit en marketing
 
2000                            Lid ondernemingsraad Schoevers vestiging Eindhoven
 
1992 – 1999                Voorzitter bestuur jongerenorganisatie Stichting New Wave café Heerlen
 
1993 – 1998                Voorzitter bestuur lokale politieke partij te Heerlen
 
1994 – 1998                Gemeenteraadslid en frac­tievoor­zitter in de gemeen­te Heer­len. 
                                         Het engagement en de overlevingsdrang van een aantal kleinere culturele organisaties in de gemeente Heerlen 
                                    leidden begin jaren 90 tot het ontstaan van een actiegroep met de naam Hart voor Heerlen. De leefbaarheid van 
                                    de stad liep volgens velen groot gevaar door politiek-bestuurlijke keuzes; de actiegroep vroeg aandacht voor dit 
                                    probleem en ijverde voor een verandering van de bestuurlijke cultuur, die als afstandelijk en paternalistisch werd                                            ervaren. 
                                    De acties mondden uit in deelname aan de gemeenteraadsverkiezing van 1994. De lokale politieke partij Hart voor                                        Heerlen sloeg aan en kreeg twee zetels in de gemeenteraad.
 
Hobby’s                    wandelen (lange afstanden), outdoor, zeilen, koken,
                                   muziek passief en actief: piano, keyboard, accordeon
                                 denksport Go
Freelancelot